BajnokságBajnokság versenyfeladatok

Feladatok


1.11.21.31.41.51.61.71.8.11.8.21.8.31.8.41.92.1.12.1.22.2.12.2.22.2.32.2.42.3.12.3.22.3.34.5